Zadania z budżetu państwa - Powiatowy Urząd Pracy w ZakopanemZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

2024 rok:
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
 • okres realizacji od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2024 r. to 5 301 175,04 zł,
 • w ramach zadania finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 735 ze zm.), w tym: organizacja staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Małopolski Program Regionalny „Konserwator"
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 31.12.2024r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2024 r. to 42 000 zł,
 • w ramach zadania finansowane są staże organizowane dla osób bezrobotnych w instytucjach kultury oraz innych podmiotach realizujących zadania na rzecz ochrony tradycji kulturowej, zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.

Małopolski Program Regionalny „Regeneracja - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego"
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 31.12.2024r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2024 r. to 102 000 zł,
 • w ramach zadania finansowane są staże oraz prace interwencyjne organizowane dla osób bezrobotnych, które mogą i chcą pracować w branżach takich jak: gastronomia, hotelarstwo, turystyka.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • okres realizacji od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2024 r. to 418 000 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań nieustannie zmieniającej się gospodarki.


Loga informaujące o Funduszach Europejskich dla Małopolski
Projekt "Tatrzańskie Szlaki Kariery" w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 30.06.2024r.,
 • wartość projektu to 2 397182,61 zł,
 • wartość dofinansowania projektu z UE to 2 037 605,21 zł,
 • wartość projektu w 2024 roku to 479 436,52 zł
 • w ramach zadania finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 735 ze zm.), w tym: organizacja staży, szkoleń, prac interwencyjnych, bony na zasiedlenie oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • umowa została podpisana w dniu 26 lipca 2023 r.


Loga informaujące o Funduszach Europejskich dla Małopolski
Projekt "Tatrzańskie Szlaki Kariery (II)" w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
 • okres realizacji od 1.01.2024r. do 30.06.2025r.,
 • wartość projektu to 1 402 930,53 zł,
 • wartość dofinansowania projektu z UE to 1 192 490,95 zł,
 • wartość projektu w 2024 roku to 1 122 344,42 zł
 • w ramach zadania finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 735 ze zm.), w tym: organizacja staży, szkoleń, prac interwencyjnych, bony na zasiedlenie oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,


2023 rok:
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2023 r. to 3 947 582,59 zł,
 • w ramach zadania finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 735 ze zm.), w tym: organizacja staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Małopolski Program Regionalny „Konserwator"
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 31.12.2024r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2023 r. to 42 000 zł,
 • w ramach zadania finansowane są staże organizowane dla osób bezrobotnych w instytucjach kultury oraz innych podmiotach realizujących zadania na rzecz ochrony tradycji kulturowej, zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.

Małopolski Program Regionalny „Regeneracja - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego"
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 31.12.2024r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2023 r. to 102 000 zł,
 • w ramach zadania finansowane są staże oraz prace interwencyjne organizowane dla osób bezrobotnych, które mogą i chcą pracować w branżach takich jak: gastronomia, hotelarstwo, turystyka.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w regionach wysokiego bezrobocia
 • okres realizacji od 1.04.2023r. do 31.12.2023r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2023 r. to 602 700 zł,
 • w ramach zadania finansowane są środki na podjęcie działalności gospodarczej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2023 r. to 359 000 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań nieustannie zmieniającej się gospodarki.


Loga informaujące o Funduszach Europejskich dla Małopolski
Projekt "Tatrzańskie Szlaki Kariery" w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
 • okres realizacji od 1.01.2023r. do 30.06.2024r.,
 • wartość projektu to 2 397182,61 zł,
 • wartość dofinansowania projektu z UE to 2 037 605,21 zł,
 • wartość projektu w 2023 roku to 1 917 746,09 zł
 • w ramach zadania finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 735 ze zm.), w tym: organizacja staży, szkoleń, prac interwencyjnych, bony na zasiedlenie oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • umowa została podpisana w dniu 26 lipca 2023 r.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę