Zadania z budżetu państwa - Powiatowy Urząd Pracy w ZakopanemZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
 
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
 • okres realizacji od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2022 r. to 3 170 879,88 zł,
 • w ramach zadania finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1100 ze zm.), w tym: organizacja staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Program Regionalny „Konserwator"
 • okres realizacji od 1.01.2021r. do 31.12.2022r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2022 r. to 46 000 zł,
 • w ramach zadania finansowane są staże organizowane dla osób bezrobotnych w instytucjach kultury oraz innych podmiotach realizujących zadania na rzecz ochrony tradycji kulturowej, zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • okres realizacji od 1.01.2021r. do 31.12.2022r.,
 • wartość zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy w 2022 r. to 303 000 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań nieustannie zmieniającej się gospodarki.

Logo projektu


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (VII)" realizowanego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Ogólne informacje o projekcie
 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 231 osób powyżej  30 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, należących do co najmniej jednej z następujących grup:
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym),
 • osób długotrwale bezrobotnych (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 m-cy),
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • kobiet
 • mężczyzn (30-49 lat)
 1. Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
 2. Budżet projektu łącznie wynosi 2 995 439,67 PLN
 3. Całkowite dofinansowanie projektu z UE: 2 546 123,72  PLN
Ścieżka beneficjenta 
Ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada indywidualną i kompleksową pomoc obejmującą:
 1. Założenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 2. Usługę pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 3. Wsparcie stanowiące odpowiedź na zidentyfikowaną barierę w IPD utrudniającą zatrudnienie:
  (staższkoleniedofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej).
 
Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie
 1. Wsparcie w ramach projektu świadczone jest na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, na zasadach zgodnych z obowiązującymi
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem procedurami,
 2. Obligatoryjnymi elementami wsparcia w projekcie są: Indywidualny Plan Działania oraz usługa pośrednictwa pracy
  i poradnictwa zawodowego, służące identyfikacji barier i potrzeb rozwoju zawodowego uczestnika oraz określeniu kolejnych form pomocy służących zwiększeniu jego szans na zatrudnienie.
 3. Udział w formie aktywnej: staż, szkolenie lub otrzymanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej możliwy będzie wyłącznie po ustaleniu przez doradcę klienta celowości uzyskania wsparcia
  (w ramach IPD, pośrednictwa/poradnictwa zawodowego).
 
Obowiązki uczestnika projektu 
 1. Uczestnik wypełnia i podpisuje deklarację uczestnika projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu. Podpisując dokumenty uczestnik akceptuje warunki udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Brak akceptacji warunków uczestnictwa wyklucza możliwość udziału w finansowych formach wsparcia w ramach projektu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania wszystkich żądanych danych osobowych, kompletnych
  i zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Na etapie postępowania rekrutacyjnego uczestnik projektu zobowiązuje się, po zakończeniu udziału
  w projekcie i podjęciu zatrudnienia, dostarczyć do Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. kopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie
  z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).
 4. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu.
  Przerwanie uczestnictwa w projekcie winno zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie z podaniem dokładnej przyczyny.
 5. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu lub stażu, jest zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, które uczestnik zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie po zdarzeniu .
 
Pozostałe informacje
 1. Informacji na temat dostępnych form wsparcia w realizowanym projekcie można uzyskać
   pod nr telefonów:
    18 20 154 79 w.109  Magdalena Roszko – pracownik ds. środków na podjęcie działalności       
                                                                   gospodarczej
    18 20 217- 88          Elżbieta Szczurek – pracownik ds. szkoleń
    18 20 217- 91           Zych Małgorzata – pracownik ds. staży

 
Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (VII)"
realizowany w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020                                                     
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu
  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (VI)"
w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
             Ogólne informacje o projekcie:
 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem.
 3. Projekt realizowany jest od 01.01.2021r. do 31.12.2022r., przez cały okres realizacji będzie trwała rekrutacja do projektu.
 4. Wartość projektu łącznie wynosi 3 657 199,00 PLN.
 5. Dofinansowanie projektu z UE: 3 082 287,32 PLN.
            Uczestnicy projektu:
 1. Projekt jest adresowany do bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w tym osób
  z niepełnosprawnościami, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby z  kategorii NEET, tj. osoby niepracujące, nieuczęszczające na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, nie uczestniczących w szkoleniu mającym na celu  uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanym ze  środków publicznych oraz co najmniej 20% stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.
 2. Bezrobotnym należy udzielić wsparcia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 
            Ścieżka beneficjenta:
 1. Ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada indywidualną i kompleksową pomoc obejmującą:
  1. Założenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
  2. Usługę pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego,
  3. Wsparcie stanowiące odpowiedź na zidentyfikowaną barierę w IPD utrudniającą zatrudnienie: (staż, szkolenie, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej).
              Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie
 1. Wsparcie w ramach projektu świadczone jest na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, na zasadach zgodnych z obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem procedurami.
 2. Obligatoryjnymi elementami wsparcia w projekcie są: Indywidualny Plan Działania oraz usługa pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego, służące identyfikacji barier i potrzeb rozwoju zawodowego uczestnika oraz określeniu kolejnych form pomocy służących zwiększeniu jego szans na zatrudnienie.
 3. Udział w formie aktywnej: stażu, szkoleniu, skorzystanie z bonu na zasiedlenie lub otrzymanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej możliwy będzie wyłącznie po ustaleniu przez doradcę klienta celowości uzyskania wsparcia (w ramach IPD, pośrednictwa/poradnictwa zawodowego).
              Obowiązki uczestnika projektu 
 1. Uczestnik wypełnia i podpisuje deklarację uczestnika projektu oraz oświadczenia uczestnika projektu. Podpisując dokumenty uczestnik akceptuje warunki udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Brak akceptacji warunków uczestnictwa wyklucza możliwość udziału w finansowych formach wsparcia w ramach projektu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania wszystkich żądanych danych osobowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Na etapie postępowania rekrutacyjnego uczestnik projektu zobowiązuje się, po zakończeniu udziału w projekcie i podjęciu zatrudnienia, dostarczyć do Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. kopię umowy o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).
 4. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu.
  Przerwanie uczestnictwa w projekcie winno zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie z podaniem dokładnej przyczyny.
 5. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu lub stażu, jest zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, które uczestnik zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie po zdarzeniu .
            Pozostałe informacje
 1. Informacji na temat dostępnych form wsparcia w realizowanym projekcie można uzyskać pod nr telefonów:
  1. 18 20 154 90 – Roszko Magdalena – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2. 18 20 217 88 – Szczurek Elżbieta – szkolenia
  3. 18 20 217 91 – Zych Małgorzata – staże
  4. 18 20 217 84 – Budz Agata – bon na zasiedlenie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę